අලුත් ලිපි

මූනු පොතේ අපේ ඉසව්ව

Showing posts with label ස්ටෝර්ඩ් ප්‍රොසීඩියර්. Show all posts
Showing posts with label ස්ටෝර්ඩ් ප්‍රොසීඩියර්. Show all posts

Tuesday, August 14, 2012

ස්ටෝර්ඩ් ප්‍රොසීඩියර් ද මොනාද ඒවා

MySQL දත්ත සංචිත භාවිතා කරන්නකුට වැදගත් අංශයක්,ස්ටෝර්ඩ් ප්‍රොසීඩියර්, මයි ඇස් කිව් ඇල්, ඇම් ඇස් ඇස් කිව් ඇල් වගේ දත්ත සංචිත භාවිතා කරන එක්ස්පර්ට් කෙනෙකුට නම් මේ   වචනය එතරම් අමුතු දෙයක් නොවන බව කියන්න පුලුවං. ඒත් මේ ගැන එතරම් දැනීමක් නැති MySQL දත්ත සංචිත භාවිතා කරන්නකුට මෙම දේ වැදගත් විය හැකියි.

ස්ටෝර්ඩ් ප්‍රොසීඩියර් කියන්නේ MySQL වගේ තවත් බොහෝ තැන්වල භාවිතා කරන Database තුල ගබඩා කර ඇති වැඩසටහන් (Program) කොටසක්. මෙම වැඩසටහන් කොටස තුල SQL Queries එකක් හෝ කිහිපයක් අඩංගු කල හැකිවේ. SQL Queries සදහා ලබාදිය යුතු විචල්‍යන්ද මෙම ස්ටෝර්ඩ් ප්‍රොසීඩියර්  තුලට ඇතුලත් කල හැක.