අලුත් ලිපි

මූනු පොතේ අපේ ඉසව්ව

Showing posts with label ගුවන් විදුලිය. Show all posts
Showing posts with label ගුවන් විදුලිය. Show all posts

Friday, April 26, 2013

ළමයින් වෙනුවෙන්ම බිහිවුන විදුල ළමා ගුවන් විදුලිය

ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව මගින් ළමයින් වෙනුවෙන්ම වෙන්වූ ගුවන් විදුලි සේවාවක් හදුන්වා දී තිබේ. මෙම ගුවන් විදුලි සේවාව හදුන්වන නාමය වන්නේ විදුල ළමා ගුවන් විදුලිය යි. FM 107.5 ඔස්සේ මෙම සේවාව රසවිදිය හැක.

වැඩි විස්තර සදහා - http://vidulafm.blogspot.com