අලුත් ලිපි

මූනු පොතේ අපේ ඉසව්ව

Thursday, March 13, 2014

රාජාවලිය

විජය හා උපතිස්ස ඇමති  තම්මැන්නා  543 - 504 ක්‍රි.පු. 38<br />
පඩුවස්දෙව්   තම්මැන්නා  504 - 474 ක්‍රි.පු. 30<br />
අභය   තම්මැන්නා  474 - 454 ක්‍රි.පු. 20
ගණතිස්ස   තම්මැන්නා  454 - 437 ක්‍රි.පු. 17<br />
පණ්ඩුකාභය   තම්මැන්නා  437 - 367 ක්‍රි.පු. 70
මුටසීව   අනුරාධපුර  367 - 307 ක්‍රි.පු. 60
දේවානම්පියතිස්ස  අනුරාධපුර  307 - 267 ක්‍රි.පු. 40
උත්තිය   අනුරාධපුර  267 - 257ක්‍රි.පු. 10
මහාසිව   අනුරාධපුර  257 - 247ක්‍රි.පු. 10
සූරතිස්ස   අනුරාධපුර  247 - 237ක්‍රි.පු. 10
සේන හා ගුත්තික අසරුවන් දෙදෙනා අනුරාධපුර  237 - 215ක්‍රි.පු. 22
අසේල   අනුරාධපුර  215 - 205ක්‍රි.පු. 10
එළාර   අනුරාධපුර  205 - 161ක්‍රි.පු. 44
දුටුගැමුණු   අනුරාධපුර  161 - 137ක්‍රි.පු. 24
සද්ධාතිස්ස   අනුරාධපුර  137 - 119ක්‍රි.පු. 18
තුලුනා   අනුරාධපුර  119 - 119ක්‍රි.පු. 0
ලප්පිතිස්ස   අනුරාධපුර  119 - 109ක්‍රි.පු. 9
ඛල්ලාටනාග   අනුරාධපුර  109 - 103ක්‍රි.පු. 6
වලගම්බා (පළමුවර)  අනුරාධපුර  103 - 103ක්‍රි.පු. 0
පූලහත්ථ  බාතිය පනයමාර පිළයමාර දාඨිය  අනුරාධපුර  133 - 88ක්‍රි.පු. 14

වලගම්බා (දෙවනවර)  අනුරාධපුර  88 - 76ක්‍රි.පු. 12
මහසිලුමහතිස්   අනුරාධපුර  76 - 62ක්‍රි.පු. 14
චෝරනාග   අනුරාධපුර  62 - 50ක්‍රි.පු. 12
කුඩා තිස්ස   අනුරාධපුර  50 - 47ක්‍රි.පු. 3
අනුලා බිසව සහ ඇගේ වල්ලභයෝ අනුරාධපුර  47 - 42ක්‍රි.පු. 5
මකලන්තිස්ස   අනුරාධපුර  42 - 20ක්‍රි.පු. 22
භාතිය   අනුරාධපුර  20ක්‍රි.පු. - 9ක්‍රි.ව. 29
මහදැලියාමාන   අනුරාධපුර  9 - 21 ක්‍රි.ව. 12
අඩගැමුණු   අනුරාධපුර  21 - 30 ක්‍රි.ව. 9
කර්ණරාජානුතිස්ස  අනුරාධපුර
චූලාභය තිස්ස   අනුරාධපුර
සීවලී තිස්ස   අනුරාධපුර
ඉලනාග (පළමුවර)  අනුරාධපුර
ඉලනාග (දෙවනවර)  අනුරාධපුර
සදමුහුණු   අනුරාධපුර
යසලාලකතිස්ස   අනුරාධපුර
සුභ නම් දොරටුපාලයා  අනුරාධපුර
වසභ   අනුරාධපුර
වංකනාසිකතිස්ස  අනුරාධපුර
ගජබාරජ 1             අනුරාධපුර
මහලුනා   අනුරාධපුර
භාතිය 11   අනුරාධපුර
කණිටුතිස්ස   අනුරාධපුර
චූලනාග   අනුරාධපුර
කුඩානාග   අනුරාධපුර
සිරිනාග 1    අනුරාධපුර
වොහාරතිස්ස   අනුරාධපුර
අභයනාග   අනුරාධපුර
සිරිනාග 11   අනුරාධපුර
විජයිදු   අනුරාධපුර
සිද්ධාතිස්ස   අනුරාධපුර
සිරිසගබෝ   අනුරාධපුර
ගොඨාභය   අනුරාධපුර
දෙටුතිස් 1   අනුරාධපුර
මහාසේන   අනුරාධපුර
කිත්සිරිමෙවන්   අනුරාධපුර
දෙටුතිස් 11   අනුරාධපුර
බුද්ධදාස   අනුරාධපුර
උපතිස්ස 11   අනුරාධපුර
මහානාම   අනුරාධපුර
සොත්ථිසේන   අනුරාධපුර
සංෂා කුමරිය   අනුරාධපුර
මිත්‍රෙස්න   අනුරාධපුර
පණ්ඩු   අනුරාධපුර
පාරින්ද   අනුරාධපුර
කුඩා පාරින්ද   අනුරාධපුර
තිරීතර දාඨිය පීඨීය  අනුරාධපුර
ධාතුසේන   අනුරාධපුර
කාෂ්‍යප 1   අනුරාධපුර
මුගලන් 1   අනුරාධපුර
කුමාරදාස   අනුරාධපුර
කීර්තිසේන   අනුරාධපුර
සීව කුමරු   අනුරාධපුර
උපතිස්ස 111   අනුරාධපුර
සිලාකාල   අනුරාධපුර
දාපුලුසෙන් 1    අනුරාධපුර
මුගලන් 11    අනුරාධපුර
කිත්සිරිමෙවන් 11  අනුරාධපුර
මහානාම
අග්බෝ 1
අග්බෝ 11
සංඝතිස්ස
මුගලන් 111
සීලාමේඝවර්ණ
අග්බෝ 111 පළමුවර
දෙටුතිස් 111
අග්බෝ 111 දෙවණවර
දාඨෝපතිස්ස 1
කාෂ්‍යප 11
දප්පුල 1
දාඨෝපතිස්ස 11
අග්බෝ 4
දන්ත
හත්ථදාඨ
මාණවම්ම
අග්බෝ 5
කාෂ්‍යප 111
මිහිදු 1
දප්පුල  11
මිහිදු 111
අග්බෝ 8
දප්පුල 3
අග්බෝ 9
සේන 1
සේන 2
උදය 1
කාෂ්‍යප 4
කාෂ්‍යප 5
දප්පුල 4
දප්පුල 5
උදය 2
සේන3
උදය 3
සේන 4
මිහිදු 4
සේන 5
මිහිදු 5   පොළොන්නරුව
විජයබාහු 1
ජයබාහු 2
විජයබාහු 2
ගජබාහු 2
පරාක්‍රමබාහු 1
විජයබාහු 2
මිහිදු 6
නිශ්ශංකමල්ල
වීරබාහු 1
වික්‍රමබාහු 2
වොඩංග
ලීලාවතී බිසව
සාහස්සමල්ල
කළ්‍යානවතී
ධර්මාශෝක
අණිකංග
ලීලාවතී බිසව දෙවනවර
ලෝකේෂ්වර
ලීලාවතී බිසව තෙවවනවර
පරාක්‍රමපාණ්ඩු
මාඝ
විජයබාහු 111   දඹදෙනිය
පරාක්‍රමබාහු 11
විජයබාහු 4   පොළොන්නරුව
බුවනෙකබාහු  1
බුවනෙකබාහු 2   කුරුනෑගල
පරාක්‍රමබාහු 4
බුවනෙකබාහු 3
විජයබාහු  5
බුවනෙකබාහු 4   ගම්පොළ
පරාක්‍රමබාහු  5
වික්‍රමබාහු 3
බුවනෙකබාහු  5   ගමිපොළ
වීරබාහු 2
විජයබාහු  6
අලකේෂ්වර
පරාක්‍රමබාහු  6
ජයබාහු   කෝට්ටේ
බුවනෙකබාහු 6
පරාක්‍රමබාහු   7
වීර පරාක්‍රමබාහු
ධර්ම පරාක්‍රමබාහු
විජයබා 7
බුවනෙකබාහු  7
දොන් ජුවන් ධර්මපාල  කෝට්ටේ හා සීතාවක
මායාදුන්නේ
රාජසිංහ
විමලධර්මසූරිය   සෙංකඩගල
සෙනරත්
රාජසිංහ 2
විමලධර්මසූරිය 2
නරේන්ද්‍රසිංහ
ශ්‍රී විජය රාජසිංහ
කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ
රාජාධි රාජසිංහ
ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ