අලුත් ලිපි

මූනු පොතේ අපේ ඉසව්ව

Friday, December 20, 2013

අ.පො.ස උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල

ප්‍රතිඵල බැලීම සදහා - www.doenets.lk වෙත පිවිසෙන්න

එස් එම් එස් මගින් ලබා ගැනීමට -

Type EXAMS INDEX NO and send to

Dialog - 7777
Mobitel - 8884
Etisalat - 3926
Airtel - 7545
Hutch - 8888