අලුත් ලිපි

මූනු පොතේ අපේ ඉසව්ව

Thursday, April 04, 2013

සා පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් වේ

සාමාන්‍ය පෙළ 2012 ප්‍රතිඵල නිකුත් වේ.

ප්‍රතිඵල බැලීම සදහා - www.doenets.lk වෙත පිවිසෙන්න

එස් එම් එස් මගින් ලබා ගැනීමට - 


Type EXAMS <SPACE> INDEX NO and send to

Dialog   7777
Mobitel  8884
Etisalat  3926
Airtel     7545
Hutch    8888