අලුත් ලිපි

මූනු පොතේ අපේ ඉසව්ව

Sunday, November 18, 2012

බැද්දේ ගුරු තරුව හෙවත් ආර්. එම්. දයානන්ද රත්නායක විදුහල්පතිතුමාබණ්ඩාරවෙල අධ්‍යාපන කලාපයට අයත් උඩුවර 7 කනුව ප්‍රදේශයේ වලස්බැද්ද නම් ග්‍රාමයෙහි පිහිටි ඉතා දුශ්කර අඩු පහසුකම් සහිත පාසලක් විය. 1958 වසරෙහි ආර්ම්භ කල උඩුවර සිට කිලෝමීටර් 15 පමන