අලුත් ලිපි

මූනු පොතේ අපේ ඉසව්ව

Friday, July 27, 2012

සල්ලි..............සල්ලි..................සල්ලි

ශ්‍රී ලංකාවේ පුරාතන කාලයේ සිට අද දක්වා විවිධ භාන්ඩ හුවමාරුවේන් ආරම්භ කෙරුණු ගණුදෙනු අද වන විට විද්‍යුත් ක්‍රමයන් දක්වා ව්‍යාප්ත වී තියනවා. මුල් කාලයේදී භාණ්ඩ හුවමාරුවත්, පසු කාලීනව සිප්පි කටු රන් දිරී ආදී ද්‍රව්‍ය යත්, පසුව කාසි භාවිතයත්, මුදල් නෝට්ටු භාවිතයත්, චෙක් පත් මගින් ගණුදෙනු කිරීම, ණය කාඩ්පත් මගින් ගණුදෙනු කිරීම, ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් කාඩ්පත් මගින් ගණුදෙනු කිරීම දක්වාම ගණුදෙනු කරන ක්‍රම වේදයන් දියුණු වුනා. අද වන විට ජංගම දුරකථනයෙන් (SMS, Wallet, NFS) ගණුදෙනු කරන තරමටම ලෝකය දියුණුවට පත් වෙලා. මෙසේ මුදල් ගණුදෙනු නව තාක්ෂණය හා මුසුවීමත් සමග කාසි සහ මුදල් නෝට්ටු යන්න ක්‍රමයෙන් අභාවයට පත්වෙමින් යනවා. අපි පොඩි දවස්වල දැකපු මුදල් නෝට්ටු පවා අද වන විට අලුත් විදිමට මුද්‍රණය වෙලා......

Thursday, July 19, 2012

මයි එස් කිව් එල් - Queries

SQL Queries ලියන විට බොහෝ විට වැදගත්වන Queries කිහිපයක් මෙසේ ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු.

දත්ත සංචිතය තුල පවත්නා එක් table එකක් මගින් තවත් table එකක් අප්ඩේට් කිරීමට අවශ්‍ය නම් පහත ආකාරයෙන් SQL Queriesnbsp;ලිවීම කල හැක. 

UPDATE `Table_1` c, Table_2 n

SET n.to_field = c.from_field
WHERE n.id = c.id


SQL ට්‍රිගර්ස් ගැන දන්නවද?

SQL trigger ලෙස හදුන්වන්නේ database table එකක් තුල සිදුවන යම්කිසි ක්‍රි යාකාරකමක් නිසා ක්‍රියාත්මක වන SQL statement එකක් හෝSQL statements කිහිපයකිමෙහිදී ක්‍රි යාකාරකමක් ලෙස හැදින්වූයේ INSERT, UPDATE  හෝ DELETE යන ක්‍රි යාවක් සිදුවීමයිමෙයදbefore හෝ after ලෙස INSERT, UPDATE  හෝ DELETE යන ක්‍රි යාවක් සිදුවීමයට පෙර හෝ පසු සිදුවන ආකාරයට යොදා ගත හැකඑසේසැලකූ විට ඕනෑම table එකක් සදහා SQL trigger 6ක් ලිවිය හැකඑක් SQL trigger එකක් තුල ඕනෑ තරම් SQL statements භාවිතාකල හැක.


සරලව පැවසුවහොත් සරල SQL statement එකක් මගින් එක් table එකක් තුල සිදුකරන සුලු වෙනස්කමකින් උවද table ඕනෑ ප්රමාණයකවිශාල වශයෙන් වෙනස්කම් සිදුකල හැකමෙය යොදාගැනීමෙන් user කෙනෙකුගේ මැදිහත්වීමෙන් run කලයුතු php හො වෙනත් scriptගනනාවකින් සිදුවන ක්රියාවලිය backend තුලින් ඉතා සරලව සිදුකරගතහැක.


උදාහරණයක් ලෙසින් දත්ත INSERT කිරීමක දී එම දත්ත වල වලංගු භාවය පරීක්ෂාකර වලංගු දත්ත පමණක් INSERT කිරීමට හා/හෝ වැරැදිදත්ත වෙනත් table එකක් තුලට යැවිය යුතුනම් SQL trigger එකක් before INSERT සදහා ලිවීමෙන් එය සිදුකල හැකමෙහිදී user කෙනෙකුගේමැදිහත්වීමක් error check කිරීම සදහා අවශ් නොවේSQL triggers MySQL, SQL Servers, MS SQL වැනි ඕනෑම තැනක භාවිතා කල හැක.MySQL තුලදී trigger .trg ලෙසින් දත්ත directory තුල සකස්වේ.

/data_folder/database_name/table_name.trg
MySQL සදහා trigger ලියන අයුරු...
1. CREATE TRIGGER - අනිවාර්ය වේ.
2. table නම
3. before හෝ after යන්න
4. FOR EACH ROW BEGIN
5. SQL statements - අවශ්යතාවය පරිදි
6. END$$ - අවසානය
උදාහරණයක්....
CREATE TRIGGER before_employee_update
BEFORE UPDATE ON employees
FOR EACH ROW BEGIN
INSERT INTO employees_audit SET action = 'update',
employeeNumber = OLD.employeeNumber, lastname = OLD.lastname,changedon = NOW();
END$$

මෙහි නියම ලිපිය - http://www.edulanka.lk/information-technology/databases/sql-triggers

Monday, July 16, 2012

රූ රැ සේ අදිනාලෙසේ අත් ලෙළ දදී විදුලිය පබා

රූ රැ සේ අදිනාලෙසේ අත් ලෙළ දදී විදුලිය පබා
රන්රසේ එක් වන ලෙසේ වෙණ නාදනූ පා තබ - තබා
කම්පසේ දෙන සැර ලෙසේ දෙස බල බලා නෙතගින් සබා
මම්කෙසේ පවසම්එසේ වර සුර ලඳුන්දුන් රඟ සුබා

 පුන්මදා රා මල් දමින් දිගු සුනිල් වරලස ගොතා
මන්මදා කිතු ලිය ලෙසින් උර සරා දිලි මුතු ලතා
මන්මදා වන මිණි මෙවුන් නද වෙණ නදින් එක් කොට ඉතා
උන්එදා දුන් රඟ දුටොන් තව සක් සැපත් කවරෙක් පතා

පිපි සමන් කුසුමන් පටින් තන රන් හසුන් මන් මෙන් බැ‍ඳේ
ලඹ සවන් දිගු රන් පසින් දන නෙත් මුවන් බඳිමින් ත‍ඳේ
මඳ පවන් වැදලෙල පහන් සිළු මෙන් රැඟුම් දෙන රන් බඳේ
දිලි ඔවුන් රූ සිරි නුවන් වන් බඹ වුවත් දැහැනින් මිදේ

පා පියුම් බිඟු රොන් සළා වන් දිලිරුවන් නුපූර ගොසේ
පාදගම් රා නාදනූ කොට ගත් නුටුම් සුරඟන රැසේ
ලූබැලුම් පමණින් සුරන් සිත් මත් කෙරෙත් මැයි නොකම සේ
ඒ රැඟුම් රඟ දුටු දනෝ නුමුළා වෙති යි පවසම් කෙසේ

 පෑ උදුල් සිතියම් ලෙසින් සිටිනේ සුරන් සහ සක් නුබේ
රූ නිමල් සුර ලිය තොසින් බැසැ රඟ කෙරෙත් නර රජ සබේ
මී රිකල් තත් සුන් වෙණින් බෝසත් ඔවුන් කර වයි ලොබේ
මේ සියල් විසිතුරු උතුම් එක තැනැ දැකුම් කිකලෙක ලැබේ

---- ගුත්තිලයෙන් ----